Miljö och Säkerhet


Uppförandekod för våra leverantörer (Code of Conduct)

Picturas uppförandekod är baserad på ILO:s konventioner om arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet samt FN:s barnkonvention.
De produkter vi säljer är tillverkade av företag som följer de etiska lagar och regler som finns i landet där tillverkning sker. Det betyder att man följer de lagar och regler som finns vad gäller anställdas löner, arbetstider, hälsa och säkerhet samt att man även följer de lagar som gäller för miljön.


Hos varje leverantör görs en social audit av en tredje godkänd part som är grunden för ett framtida samarbete.

Produktsäkerhet

Det är viktigt att endast godkända och säkra produkter når konsumenterna. Pictura följer den av EU beslutade Produktsäkerhetslagen 2004:451. Alla Picturas produkter är tillverkade i överensstämmelse med relevanta EU direktiv och förordningar t.ex Leksaksdirektivet för leksaker, RoHS direktivet för elektriska/elektroniska produkter och REACH förordningen som reglerar kemikalieanvändningen i produkter.  


Att reglerna följs kontrollerar vi genom produktcertifikat som görs av en tredje part och egna stickprovstest. Pictura arbetar aktivt med att vi inte ska ha kemikalier i våra produkter som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljön. Vi håller oss uppdaterade på förändringar i regelverket och fasar ut eventuellt skadliga ämnen om de finns i våra produkter.